SHINE TOUR TẠI TIỂU HỌC BRENDON NGÀY 04/12/2017 .

KHÁCH MỜI: MC CÔNG TỐ