Tự tin giao tiếp thuyết trình cho người lớn – Tiếng Việt.

  • Số buổi học: 12
  • Số giảng viên: 4
  • Độ khó: Từ dễ đến khó
12 - 15

Học viên