Tự tin giao tiếp thuyết trình Tiếng Anh.

  • Số buổi học: 6
  • Số giảng viên: 1
  • Độ khó: Sơ cấp đến Cao cấp
12 - 15

Học viên